Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

Powodzie lokalne i zalewanie wodami roztopowymi i opadowymi

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wg polskiego Prawa Wodnego z lipca 2001r. przez powódź rozumie się takie wezbranie wody w ciekach, naturalnych zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne, albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenia dla ludności lub mienia.

Opracowujemy operaty hydrologiczne i ekspertyzy w zakresie zagrożenia powodziowego. Przygotowujemy projekty rozwiązań hydrotechnicznych rozwiązujących problemy z nadmiarem wód powierzchniowych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy w zakresie zagrożenia powodziowego.


Najczęstsze przyczyny wezbrań rzek i jezior to:

 • zwiększony dopływ wody wskutek intensywnych opadów deszczu lub tajania śniegu (często zjawiska te występują łącznie),
 • utrudniony odpływ wody np. wskutek powstania zatoru lodowego w rzece, sedymentacji rumowiska rzecznego, zarośnięcia koryta i doliny rzeki roślinnością, spiętrzenia wód w recypiencie itp.
 • wzrost stanu wód Bałtyku i związanych hydraulicznie z Bałtykiem jezior i zalewów.

Klasyfikacja powodzi ze względu na przyczyny:

 • deszcz - powodzie opadowe, podtopienia i zalewanie wodami opadowymi
 • topnienie śniegu - powodzie roztopowe, zalewanie wodami roztopowymi
 • zator lodowy - powodzie zatorowe, podpiętrzenia wody spowodowane zatorem lodowym
 • wiatr sztormowy - powodzie sztormowe na wybrzeżu
 • awaria budowli hydrotechnicznych - powodzie wywołane np. uszkodzeniami np. budowli piętrzących lub wałów przeciwpowodziowych

Klasyfikacja powodzi ze względu na zasięg terytorialny:

Powodzie obejmujące swym zasięgiem znaczne obszary kraju nazywamy powodziami regionalnymi.

Przykłady powodzi regionalnych:

 • powódź opadowa z lipca 1997 roku obejmująca zlewnię górnej i środkowej Odry oraz zlewnię górnej Wisły,
 • powódź roztopowa 1979 roku obejmująca zlewnie Narwi i dolnej Wisły
 • powódź opadowa 1980 roku obejmująca obszar bez mała całego kraju.
 • zlewnie i odcinki dużych rzek tranzytowych (Wisła, Odra, Warta, Bug) o największej liczbie wystąpień powodzi regionalnych (powyżej 15) zgrupowane są na ogół w południowej części kraju (na południe od równoleżnika warszawskiego) oraz w obszarze Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie.

Powodzie obejmujące swym zasięgiem obszary od kilku do kilkuset km2 (rzadziej do tysiąca km2) nazywamy powodziami lokalnymi.

W ramach STRUCTUM funkcjonuje Zespół Hydrotechniki ZEFE. Zespół ten został powołany pierwszego stycznia 1990 roku. W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra w zakresie: hydrotechniki, hydrologii i gospodarki wodnej. Zespół Hydrotechniki ZEFE prowadzi prace naukowo-badawcze i projektowe w zakresie hydrotechniki i gospodarki wodnej na rzecz podmiotów gospodarki narodowej i prywatnych zleceniodawców. Wiodącymi zadaniami Zespołu Hydrotechniki ZEFE są hydrotechniczne prace projektowe.

W ramach STRUCTUM funkcjonuje także Zespół Hydrologii ZEFE. Zespół ten został powołany pierwszego stycznia 1990 roku. W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra w zakresie: hydrologii, gospodarki wodnej oraz inżynierii i kształtowania środowiska. Zespół Hydrologii ZEFE prowadzi prace naukowo-badawcze i projektowe w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej na rzecz podmiotów gospodarki narodowej i prywatnych zleceniodawców. Wiodącymi zadaniami Zespołu Hydrologii ZEFE są badania zasobów wodnych RP oraz badania zjawisk ekstremalnych i procesów hydrologicznych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania oceny zagrożenia powodzią.


Poniżej - powódź w województwie lubelskim na Wiśle w Kazimierzu Dolnym w lipcu 2001 roku - podpiętrzona cofka rzeki Grodarz

pomiary_hydrologiczne_ekspertyzy.jpg

Powodzie powstają często na skutek niewystarczającej przepustowości sieci kanalizacyjnej lub wywołane są zdarzeniami nazywanymi potocznie "oberwaniami chmury". Powodzie lokalne są niebezpieczne i trudne do przewidywania (możliwości ostrzeżenia) gdyż przebieg zjawiska jest zwykle gwałtowny, co powoduje natychmiastowe zagrożenie stąd angielska nazwa zjawiska - Flash Flood - gwałtowana powódź.


Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy w zakresie zagrożenia powodziowego.

Poniżej - powódź w Lublinie (Poland) - alarmowy stan wody na rzece Bystrzycy.

powódź w Lublinie

powódź w Lublinie


Poniżej - krytyczny stan wód na rzece Bystrzycy podczas powodzi w Lublinie w 2006 roku.

powódź w Lublinie w 2006


Poniżej - film powódź we Wrocławiu w 1997 roku.Poniżej - film powódź w Lublinie w 2007 roku.

Wykonujemy oceny, opinie, operaty i ekspertyzy hydrologiczne i inne ekspertyzy hydrotechniczne.

Opinie, ekspertyzy i analizy hydrologiczne dotyczą zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii oraz przy opiniowaniu dla różnych celów, w tym w ramach opinii  w postępowaniach wodnoprawnym i podobnych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy i opinii hydrologicznej.