Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

Studium wykonalności

Wersja do druku Poleć znajomemu

Studium wykonalności, czasami zwane analizą wykonalności lub raportem wykonalności, to metoda oceny, czy plan projektu ma szansę na powodzenie. W trakcie tego procesu dokonuje się rzetelnej oceny możliwości zrealizowania planu projektu, aby podjąć decyzję o kontynuowaniu projektu. Ocena prezentowana w studium wykonalności obejmuje odpowiedzi na dwa kluczowe pytania:

 1. Czy twój zespół dysponuje narzędziami i zasobami niezbędnymi do zrealizowania projektu?
 2. Czy zwrot z inwestycji będzie wystarczająco wysoki, aby uzasadnić realizację projektu?

Studia wykonalności są istotne, zwłaszcza w przypadku projektów mających znaczący wpływ na biznes lub rynkową obecność. Kierownik projektu może nie być bezpośrednio odpowiedzialny za sporządzanie studium, ale zrozumienie jego elementów jest kluczowe dla skutecznego wsparcia zespołu odpowiedzialnego za to zadanie.

ZEFE.ORGZapraszamy do kontaktu z ZEFE.ORG > referencje > zapytaj o przygotowanie studium wykonalności dla Twojego projektu

Kiedy przygotować studium wykonalności?

Studium wykonalności powinno być opracowane po przedstawieniu projektu, lecz przed rozpoczęciem prac nad jego realizacją. Stanowi integralną część procesu planowania projektu i często jest realizowane równocześnie z analizą SWOT lub oceną ryzyka, w zależności od specyfiki projektu.

Cele studium wykonalności

 • Potwierdzenie istnienia możliwości rynkowych przed rozpoczęciem projektu.
 • Zwężenie wyboru alternatyw biznesowych.
 • Udokumentowanie korzyści i strat związanych z proponowaną inicjatywą.
 • Zebranie dodatkowych informacji przed decyzją o realizacji lub rezygnacji z projektu.

Wartość studium wykonalności jest szczególnie istotna dla projektów o dużej skali inwestycji lub potencjalnie wpływających na pozycję firmy na rynku.

Studium wykonalności a inne dokumenty projektowe

 • Karta projektu: Karta projektu to prezentacja projektu przed interesariuszami. Studium wykonalności powinno być opracowane po zatwierdzeniu karty projektu, skupiając się na aspektach umożliwiających realizację projektu.
 • Uzasadnienie biznesowe: Jest bardziej formalnym dokumentem niż karta projektu i obejmuje analizę finansową. Po zatwierdzeniu uzasadnienia biznesowego, studium wykonalności jest konieczne do potwierdzenia możliwości wykonania projektu.
 • Biznesplan: Jest formalnym dokumentem określającym cele organizacji. Studium wykonalności ocenia możliwości realizacji konkretnych projektów w ramach biznesplanu.

Elementy analizy wykonalności

Studium wykonalności składa się z czterech kluczowych elementów: technicznej, finansowej, rynkowej i operacyjnej. Te elementy pomagają w ocenie rzeczywistych możliwości realizacji projektu.

 • Wykonalność techniczna projektu: Ocenia dostępność niezbędnych zasobów technicznych do zrealizowania projektu.
 • Wykonalność finansowa projektu: Analiza finansowa oraz analiza ekonomiczna analizują opłacalność projektu, prognozując koszty, zyski i zwrot z inwestycji.
 • Wykonalność rynkowa: Ocenia oczekiwania rynkowe, konkurencję i prognozy sprzedaży produktów projektu.
 • Wykonalność operacyjna: Sprawdza, czy organizacja posiada niezbędne zasoby i kompetencje do wykonania projektu.

Lista kontrolna studium wykonalności

Podsumowanie określające ogólną wykonalność projektu, opis produktu, aspekty techniczne, analizę rynku, studium operacyjne, oś czasu projektu, prognozy finansowe.

Etapy przygotowania studium wykonalności

 • Przeprowadź analizę wstępną.
 • Oceń wykonalność finansową.
 • Przeprowadź ocenę rynku.
 • Rozważ wykonalność techniczną i operacyjną.
 • Zweryfikuj słabe punkty projektu.
 • Zaproponuj decyzję do podjęcia.

Ostatnim etapem jest sporządzenie podsumowania zawierającego główne elementy studium i proponowane rozwiązanie. Studium wykonalności stanowi kluczowy etap przed podjęciem decyzji o realizacji projektu.

Cena studium wykonalności

Cena studium wykonalności zależy od wielu czynników, w tym:

 • Złożoności projektu.
 • Obszaru tematycznego i branży projektu.
 • Czasu potrzebnego na badania i analizy.
 • Doświadczenia osoby lub zespołu wykonującego badania.
 • Budżetu projektu.
 • Terminu realizacji studium wykonalności.
 • Sposobu finansowania projektu.
 • Statusu prawnego beneficjenta.

 Przykładowa i typowa cena studium wykonalności, to 15 tys. zł netto + podatek VAT. Cena studium wykonalności dla dużych i złożonych projektów może przekraczać kwotę 100 tys. zł netto.  Analizy ekonomiczno-finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych z opisem założeń oraz wyników to ceny w widełkach od 2 tys. zł netto + podatek VAT do 15 tys. zł netto + podatek VAT.

Ostateczna cena studium wykonalności jest ustalana indywidualnie w zależności od specyfiki danego projektu.

Cena studium wykonalności jest często kosztem kwalifikowanym projektu (koszt przygotowania projektu, koszt przygotowania wniosku aplikacyjnego, etc).

ZEFE- pozyskiwanie funduszy europejskichKompetencje w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich zdobywamy już od 2000 roku. Nasza praca przyczyniła się do zrealizowania inwestycji o wartości ponad 250 mln złotych. Wszystkim klientom dziękujemy za zaufanie.

Wspieramy realizację nowych pomysłów biznesowych - pozyskujemy fundusze europejskie.

praca zdalna | www.zefe.org