Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

operat hydrologiczny - operat wodnoprawny

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wykonujemy operaty hydrologiczny, operaty wodnoprawne, ekspertyzy hydrologiczne i inne hydrologiczne opracowania eksperckie. Prace te wykonują nasi pracownicy, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane: projektowe i wykonawcze, a także "kwalifikacje hydrologiczne" (art.2 ust.3 ustawy z dnia 18.07.2001r Prawo Wodne - Dz.U. Nr 115, poz.1229) - stosowne uprawnienia wodnoprawne.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania operatu wodnoprawnego (hydrologicznego).
Operat hydrologiczny (operat wodnoprawny) zawiera opis zagadnień hydrologicznych związanych z wyznaczeniem optymalnego rozwiązania różnorodnych problemów hydrologiczno-meteorologicznych zachodzących na obszarze zlewni. Zawiera zbiór informacji niezbędnych do prowadzenia osłony hydrologicznej obiektu (np. zbiornika retencyjnego). Operat wodnoprawny powinien zawierać charakterystykę fizjograficzną, hydrologiczną i meteorologiczną zlewni, informacje na temat lokalizacji i charakterystyk osłanianego obiektu, opis sygnalizacji (ustalenie organizacji i zasad działania systemu przepływu informacji), opis metodyki i instrukcję opracowywania prognoz oraz dokumentację oceny sprawdzalności prognoz. Powinien również określić sposoby gromadzenia danych do przyszłej modernizacji lub aktualizacji operatu wodnoprawnego.

źródło definicji: IMGW

Wykonanie operatu hydrologicznego (wodnoprawnego) wymaga przeprowadzenia wizji terenowych. Eksperci ZEFE wykonujący operaty wodnoprawne posiadają uprawnienia wodnoprawne (kwalifikacje hydrologiczne). Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej zanim nadejdzie powódź lub nastąpi lokalne potopienie, może oszczędzić wielu szkód powodowanych przez nadmiar wody.

Operat wodnoprawny to dokument, który zawiera opis zamierzonego korzystania z wód lub ich sztucznych zbiorników. Jest on niezbędny do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które jest wymagane w przypadku każdego korzystania z wód lub ich sztucznych zbiorników, które może mieć wpływ na środowisko.

Operat wodnoprawny powinien zawierać następujące informacje:

 • opis przedsięwzięcia, w tym jego lokalizacji, zakresu i celu;
 • opis stanu istniejącego, w tym stanu wód i ich sztucznych zbiorników;
 • prognozę stanu wód i ich sztucznych zbiorników po realizacji przedsięwzięcia;
 • opis sposobów zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • program monitoringu wód i ich sztucznych zbiorników.

Operat wodnoprawny powinien być sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, np. inżyniera środowiska.

W Polsce operaty wodnoprawne są wydawane przez starostów, wójtów i burmistrzów.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w Lublinie, operaty wodnoprawne można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Oto przykłady inwestycji, w przypadku których wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i opracowanie operatu wodnoprawnego:

 • budowa lub przebudowa urządzeń wodnych, takich jak ujęcia wody, wodociągi, kanalizacje, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków;
 • pobór wód powierzchniowych lub podziemnych;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • odwadnianie gruntów;
 • wydobywanie złóż wód podziemnych;
 • wykonywanie prac budowlanych w strefie brzegowej wód powierzchniowych.

Koszt opracowania operatu wodnoprawnego zależy od zakresu przedsięwzięcia i cennika danego biura lub inżyniera środowiska.

W ramach STRUCTUM funkcjonuje Zespół Hydrologii ZEFE. Zespół ten został powołany pierwszego stycznia 1990 roku. W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana (z uprawnieniami hydrologicznymi) kadra w zakresie: hydrologii, gospodarki wodnej oraz inżynierii i kształtowania środowiska. Zespół Hydrologii ZEFE prowadzi prace naukowo-badawcze i projektowe w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej na rzecz podmiotów gospodarki narodowej i prywatnych zleceniodawców. Wiodącymi zadaniami Zespołu Hydrologii ZEFE są badania zasobów wodnych RP oraz badania zjawisk ekstremalnych i procesów hydrologicznych.

operat wodnoprawny i analizy hydrologiczne

Wykonujemy oceny, opinie, operaty i ekspertyzy hydrologiczne i inne ekspertyzy hydrotechniczne.

Opinie, ekspertyzy i analizy hydrologiczne dotyczą zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii oraz przy opiniowaniu dla różnych celów, w tym w ramach opinii  w postępowaniach wodnoprawnym i podobnych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy i opinii hydrologicznej.