Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

wykonanie zbiornika wodnego w Warszawie

zobacz pełny opis realizacji na TECHNOLOGIE-BUDOWLANE.COM

RAPORT:  Wykonanie zbiornika wodnego na warszawskim TARGÓWKU,  zbudowany w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”, przez STRUCTUM Sp. z o.o. w Lublinie w zakresie projektowania i nadzoru, a także dostawy specjalistycznych materiałów budowlanych przez własny portal TECHNOLOGIE-BUDOWLANE.com, zaś w zakresie generalnego wykonawstwa: przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego S.A. w Warszawie.

Realizacja całego zamówienia publicznego w cyklu specjalnie przyśpieszonym: od października 2013 do listopada 2014 r (13 miesiecy).

Skrócony opis zbiornika wodnego:

  • Zbiornik retencyjno-rekreacyjny, „lateralny” w stosunku do alimentującego go Kanału Bródnowskiego, położony na obrzeżach Warszawy, w Dzielnicy Targówek, w rejonie ulic Bardowskiego i Skorpiona.
  • Powierzchnia zalewu 1,85ha, głębokości średnie 1,50m oraz głębokości maksymalne:2,20m.
  • Budowle: nowa zastawka na rzece, rurociąg ujęciowy średnicy 80cm, L=31m (z prefabrykowaną komorą zamknięć), rurociąg spustowy średnicy 60cm, L=64m (również z prefabrykowaną komorą zamknięć), nabrzeże na ściance szczelnej Larssena: 237m wraz z umocnieniami przyległej skarpy oraz plac manewrowy z drogą dojazdową.
  • „Podczyszczanie” wód w wykonanym biofiltrze (bufor i odstojnik, z wprowadzeniem do niego specjalnych roślin typowych dla środowisk wodnych: przybrzeżnych, podwodnych i nawodnych, służących doczyszczaniu wód napływających do akwenu) oraz w obrębie zaplanowanej kaskady, służącej dla dodatkowego napowietrzenia i natlenienia zbiornika lateralnego, o ograniczonej faktycznie częstotliwości „wymiany” wód.
  • Naturalna, szeroka plaża piaszczysta od strony północno - wschodniej oraz ochrona zasobów przyrodniczych, z uwagi na występujące zbliżenie zbiornika do terenów przyrodniczo chronionych prawobrzeżnej Warszawy (zadrzewiania, ochrona zwierząt, w tym bobrów oraz ochrona ptactwa).
  • Występujące utrudnienia: wysoki poziom wody gruntowej oraz …..potrzeba rozminowania terenu na powierzchni do 4ha (saperzy wywieźli przed głównymi robotami ziemnymi ponad 1200 pocisków artyleryjskich, moździerzy, granatów itp.).

Burmistrz Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawa 2014-12-03

Poświadczenie

Urząd Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawa poświadcza, iż nasza inwestycja, obejmująca budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w rejonie ul. Bardow'skiego i ul. Skorpiona w Warszawie, realizowana na podstawie zamówienia publicznego w systemie PROJEKTUJ 1 BUDUJ, została zrealizowana w 2014r przez PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO S.A. w Warszawie, ul. Modlińska 17, w zakresie generalnego wykonawstwa (kierownik budowy: mgr inż. Dariusz Peska) i przez STRUCTUM Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Niepodległości 30/59 (główny projektant: mgr inż. Zdzisław' Szczepaniak), w zakresie projektowania hydrotechnicznego i nadzoru autorskiego.

Inwestycja dotyczyła zbiornika retencyjno - rekreacyjnego o powierzchni zalewu l,85ha i o kubaturze retencjonowanych wód przy Max.PP wynoszącej 27100 nr przy głębokościach maksymalnych do 2,2m i przy wyznaczonej rezerwie przeciwpowodziowej 9900 m3.

W ramach inwestycji wykonano nabrzeże na ściance szczelnej długości 237 m, dokową zastawkę piętrzącą na Kanale Bródnowskim oraz rurociągi ujęciowy średnicy 80 cm i zrzutowy średnicy 60 cm, z komorami zamknięć i studniami osadnikowymi. W trakcie projektowania i wykonawstwa zbiornika zwrócono szczególną uwagę na aspekt ochrony zasobów przyrodniczych (ochrona zwierząt, w tym płazów) oraz na aspekt maksymalnej troski o jakość wód w zalewie, zrealizowanym na samym obrzeżu Miasta Stołecznego Warszawy. Zastosowano w tym celu biofitr (bufor), z nasadzeniami specjalnie dobranych roślin, podczyszczających wody ujmowane z Kanału Bródnowskiego przed ich wlotem do zbiornika oraz zaprogramowano - do wykonania w ramach odrębnej inwestycji - specjalną kaskadę, z zamiarem uzyskiwania dzięki niej efektu intensywnego napowietrzania wód, poprawiającego warunki hydrobiologiczne w zbiorniku.

Całość zamierzenia inwestycyjnego została zrealizowana w następującym cyklu inwestycyjnym:
-    rozpoczęcie robót (początek prac projektowych), z dniem podpisania umowy - 01.10.2013 r.
-    komisyjny odbiór robót (wykonawczych): dnia 26.11.2014 r.

Realizacja inwestycji, w tym fazy projektowania (wielowariantowa koncepcja, projekt budowlano -wykonawczy, operat wodnoprawny, instrukcje eksploatacji i utrzymania oraz inne), w tak krótkim cyklu możliwa była tylko dzięki dobrej i efektywnej współpracy PBW Warszawa i STRUCTUM Lublin ze służbami inwestora. Oczekiwany efekt rzeczowy i terminowy uzyskano też w wyniku aktywnej i zgodnej współpracy samych projektantów' i przedstawicieli Wykonaway.

Zarząd Dzielnicy Targówek potwierdza dobrą fachowość zespołu realizacyjnego zbiornik i uzyskanie oczekiwanej przez Inwestora wysokiej jakości prac projektowo - wykonawczych oraz bardzo dobre przygotowanie wszystkich realizatorów zbiornika do wykonawstwa podobnych zamierzeń inwestycyjnych.

Podpis: Burmistrz Grzegorz Zawistowski

Wykonujemy oceny, opinie, operaty i ekspertyzy hydrologiczne i inne ekspertyzy hydrotechniczne.

Opinie, ekspertyzy i analizy hydrologiczne dotyczą zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii oraz przy opiniowaniu dla różnych celów, w tym w ramach opinii  w postępowaniach wodnoprawnym i podobnych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy i opinii hydrologicznej.